Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: FAQ  | Saluran Alternatif Untuk Memberi Sumbangan Kepada Orang Berkeperluan Khas (OBK) :.

Pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan boleh menghulurkan sumbangan secara sukarela menerusi pemotongan gaji kepada Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’s) Orang Berkeperluan Khas melalui akaun-akaun gantung yang telah disediakan oleh Kementerian Kewangan.

Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’s) Orang Berkeperluan Khas yang dikenal pasti adalah seperti berikut:-

  1. Persatuan Kanak-Kanak Cacat (KACA)

  2. Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam

  3. Persatuan Bagi Autisme dalam Latihan, Pendidikan dan Sumber Brunei Darussalam (SMARTER)

  4. Learning Ladders Society (LLS)

  5. Persatuan Orang-Orang Berkerusi Roda dan Orang-Orang Cacat Anggota (PAPDA)

  6. Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darusssalam (BDNAB)

  7. Special Olympics Brunei Darussalam (SOBD)

  8. Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan

Ini adalah sebagai salah satu usaha dalam membantu Persatuan-persatuan NGO’s yang memeduli Orang Berkeperluan Khas di negara ini, selaras dengan hasrat Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menggalakkan penyertaan orang ramai dalam menanai rasa tanggungjawab sosial di Negara Brunei Darussalam.

Akaun Gantung Pemotongan Gaji Bagi Sumbangan Kepada Pertubuhan-Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’s)

AKAUN GANTUNG

NAMA PERTUBUHAN

E56364

Persatuan Kanak-Kanak Cacat (KACA)

E56365

Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam

E56366

Persatuan bagi Autisme dalam Latihan, Pendidikan dan Sumber Brunei Darussalam (S.M.A.R.T.E.R)

E56367

Learning Ladders Society

E56368

Persatuan Orang-Orang Berkerusi Roda dan Orang-Orang Cacat Anggota (PADPA)

E56369

Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsan (BDNAB)

E56370

Special Olympics Brunei Darussalam (SOBD)

E56371

Persatuan Orang Kurang Pendengaran Kebangsaan

dikemaskinikan pada 13 Februari 2012