Bahasa Melayu | English         Size Teks : A  A  A       Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan        Jabatan Dibawah KKBS       Kementerian        Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Perkhidmatan | Pusat Penjagaan Harian Kanak-Kanak :.

Pusat Penjagaan harian Kanak-Kanak atau Child Care Centre ditubuhkan khusus untuk kanak-kanak berumur di bawah 3 tahun yang memerlukan perkhidmtan Pusat Penjagaan semasa ibubapa mereka di tempat kerja. Perlu difahami, Pusat tersebut adalah pusat kepentingan khusus untuk kanak-kanak (Child-Oriented) dan bukan untuk kepentingan pengajar (Teachers-Oriented) laitu dengan maksud, kurikulum yang disediakan hendaklah disesuaikan dengan perkembangan sosial dan tumbesaran kanak-kanak khususnya di bawah umur 3 tahun dan bukan kanak-kanak tersebut disesuaikan oleh kurikulum yang dikhaskan untuk pelajaran-pelajaran awal seperti membaca atau mengira seperti yang terdapat di dalam kurikulum tadika.

Kebenaran beroperasi daripada JAPEM

Mulai 1 januari 2005, orang ramai yang berhasrat untuk menubuhkan Pusat Penjagaan Harian Kanak-Kanak hendaklah menghadapkan permohonan mereka kepada Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Jabatan ini akan bertanggungjawab mendaftar dan memberi Kebenaran terhadap mana-mana permohonan melalui pengeluaran lesen perkhidmatan mengikut tempoh yang ditetapkan.

Lesen beroperasi

Lesen yang dikeluarkan oleh JAPEM adalah bertujuan untuk:-

  • Memantau dan mengawal segala syarat dan prosedur Pusat Penjagaan Kanak-Kanak yang berumor di bawah 3 tahun.

  • Memantau samaada pegawai dan kakitangan di setiap Pusat yang beroperasi mendapat latihan yang bersesuaian khusus untuk Penjagaan kanak-kanak di bawah umor 3 tahun, dan samaada setiap perkhidmatan memenuhi keperluan kanak-kanak berkenaan.

  • Memperbaiki piawaian dan kualiti Pusat Penjagaan Kanak-Kanak di negara ini dari masa ke semasa.

  • Meningkatkan kualiti program Penjagaan dan perkembangan khusus untuk kanak-kanak.

AKTA-AKTA YANG DIGUNAPAKAI

Kerajaan Kebawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyediakan akta-akta tertentu bagi melindungi kesejahteraan dan kepentingan kanak-kanak di negara ini.

  • Perintah Pusat Penjagaan Kanak-Kanak 2006 dan Peraturan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak 2006 bagi memastikan hal ehwal kebajikan kanak-kanak dan Penjagaan kanak-kanak yang berkualiti diutamakan di setiap Pusat Penjagaan Kanak-Kanak di seluruh negara.

  • Perintah Kanak-Kanak dan Remaja 2006 bertujuan memberi perlindungan terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa dera, eksploitasi dan pengabaian; serta tindakan pemulihan ke atas kanak-kanak yang bermasaalah seperti kanak-kanak / remaja yang sukar dikawal.

  • Undang-Undang Keluarga Islam 1999 dikhususkan sebagai panduan dalam menangani isu penjagaan ke atas kanak-kanak dari keluarga Islam.

  • Perintah Darurat (bagi perempuan yang sudah berkahwin) 1999 dikhususkan bagi keluarga yang bukan Islam di dalam menentukan hak penjagaan anak