Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​Iklan Tawaran​


Syarat-Syarat Tawaran

  1. Sebut harga ini adalah dibukakan kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
  2. Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan lanjut bolehlah diperolehi semasa waktu pejabat, di Bahagian Pentadbiran dan Kewangan, Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan, BA1211, Negara Brunei Darussalam.
Bayaran Yuran Tawaran
Sebanyak BND10.00 setiap dokumen (Tidak dikembalikan)

Waktu Menerima Bayaran
Isnin hingga Khamis  :  8.00 pagi hingga 11.30pagi dan
                                        2.00 petang hingga 3.30 petang
                  Sabtu  :  8.30 pagi hingga 10.30 pagi

​Rujukan Tawaran
Tajuk Tawaran
​Tarikh Iklan
​​Tarikh Tutup