Bahasa Melayu | English          Text size : A  A       Ministry of Culture, Youth and Sports        MCYS Departments       Ministries        Sitemap

.

     Utama | About Us | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

.: Sebutharga | Iklan Tawaran Sebutharga Tender / Tenders & Quotation :.

BIL. TAWARAN PERKARA TARIKH TUTUP
JAPEM/T/2016/PUSAT BAHAGIA/01

PEMBEKALAN BAGI RANCANGAN PERMAKANAN PUSAT BAHAGIA, PULAIE (BARANG MENTAH) BAGI TEMPOH 2 TAHUN

01 MAC 2016
(Hari Selasa) - 2.00 petang

Syarat-syarat Tawaran: -

  • TAWARAN adalah dipelawa daripada syarikat-syarikat serta pemborong-pemborong yang berdaftar dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

  • Dokumen-dokumen tawaran dan penerangan lanjut bolehlah diperolehi semasa waktu pejabat, di Bahagian Pentadbiran & Kewangan, Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan, Bandar Seri Begawan.

  • Borang tawaran hendaklah diisikan dengan jelas dengan menyatakan catalog (gambar) jenis barang yang ditawarkan beserta dengan segala spesifikasinya (jika perlu), dan mana-mana pembetulan hendaklah ditandatangani.

  • Bayaran tender fee sebanyak $10.00 (tidak dikembalikan) akan dikenakan kepada pemborong-pemborong yang memasuki tawaran ini dan hendaklah dijelaskan kepada Bahagian Hasil, Bahagian Bantuan Am, Tingkat 2, Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

       Waktu bagi menerima bayaran:
         
          Isnin - Khamis              :           8.00 pagi - 11.30 pagi
                                                         2.00 petang - 3.30 petang
          Sabtu                          :            9.30 pagi - 11.00 pagi

       *** Tarikh terakhir menerima pembayaran ialah pada hari Selasa, 01 Mac 2016.

  • Setiap borang tawaran hendaklah diisikan dengan lengkap dengan disertakan resit pembayaran tender fee, salinan  sijil Pendaftaran Perniagaan dan dimasukkan ke dalam sampul surat yang tertutup rapi (sealed) tanpa menunjukkan identity atau Logo Syarikat, tetapi hendaklah menyatakan bilangan & tajuk tawaraN & TARIKH TUTUP TAWARAN dengan jelas dan hendaklah dihantar dan dimasukkan ke dalam PETI TAWARAN dialamat:

peti sebutharga, tingkat 2, jabatan pembangunan masyarakat,
Bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
Simpang 336-17, Jln Kebangsaan bc4415

  • Tawaran hendaklah sampai ke alamat seperti yang dinyatakan tidak lewat pada Hari Selasa, 01 Mac 2016, jam 2.00  petang dan tawaran yang lewat diterima dari tarikh seperti yang telah dinyatakan tidak akan dilayan.

  • Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling rendah atau sebarang tawaran.