Bahasa Melayu | English        Size Teks : A  A  A      Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan       Jabatan Dibawah KKBS      Kementerian       Peta Laman

.

     Utama | Mengenai Kami | Perkhidmatan | Institusi Kebajikan | Tips & Panduan | TPOR | Sebutharga | Hubungi Kami

.

 

 

 

14 Orang Pegawai, kakitangan JAPEM terima PKL

Berakas, 05 Julai Seramai 14 orang pegawai dan kakitangan Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan adalah antara 85 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya telah menerima penganugerahan Pingat Kerja Lama (P.K.L) sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-68 bagi tahun 2014 dan Ke-69 bagi tahun 2015.

...BERITA LANJUT

 
 

   
cop
   
   

   

 

 

 

   

Raja Berdaulat, Negara Berkat

 

 
   


View My Stats

   

29 Ramadhan 1437
05 Julai 2016