Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/2.png/Slider_images/1.png/Slider_images/5.jpg/Slider_images/3.jpg

PELANJUTAN TEMPOH KUTIPAN TABUNG KEMANUSIAAN RAKYAT PALESTIN DI GAZA 2023

Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jawatankuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 ingin memaklumkan bahawa tempoh kutipan tabung adalah dengan ini dilanjutkan lagi selama tiga bulan sehingga 18 Julai 2024 bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk meneruskan aktiviti-aktiviti amal dan sumbangan derma kepada rakyat Palestin di Gaza.

GALERI GAMBAR

Galeri Gambar-Gambar Kementerian

 

PERKHIDMATAN JAPEM


 

Perkhidmatan JAPEM

 

BORANG-BORANG

Muat turun borang-borang

 

MAJLIS PENYAMPAIAN SURAT LANTIKAN BAGI PROGRAM BIASISWA ANAK YATIM SESI 2 (2022/2023) DAN SESI 3 (2023/2024)

IMG_9798.jpg

Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat (JAPEM) telah mengadakan Majlis Penyampaian Surat Lantikan bagi Program Biasiswa Anak Yatim bagi Tahun Akademik 2023 dan Tahun Akademik 2024 kepada 4 orang anak-anak yatim yang terpilih untuk mengikuti Program BIBD ALAF dengan dibiayai melalui dana Tabung Anak-anak Yatim di bawah JAPEM. Majlis berlangsung di Bilik Kunjungan, bangunan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

There are no items to show in this view.


POSTER TABUNG KEMANUSIAAN GEMPA BUMI REPUBLIK TURKIYE DAN REPUBLIK ARAB SYRIA.jpeg

TABUNG KEMANUSIAAN RAKYAT PALESTIN DI GAZA 2023